Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

mieszkaniaRzeczoznawca majątkowy traktowany jest jak urzędnik państwowy i ze względu na to, że posługuje się imienną pieczęcią państwową, nie może legalnie funkcjonować i prowadzić swojej działalności bez odpowiednich uprawnień. Każde tego typu działanie, które byłoby niezgodne z dokładnie wyznaczonymi standardami etycznymi i zawodowymi, może skutkować licznymi sankcjami prawnymi, od kary grzywny zaczynając, a na karze ograniczenia wolności kończąc. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy wybrany przez nas rzeczoznawca jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku pamiętajmy, że wszystkie informacje dotyczące poszczególnych rzeczoznawców oraz ich uprawnień nie są tajne i bez trudu można do nich dotrzeć - znajdują się one w Ministerstwie Infrastruktury.

Prawo wykonywania zawodu rozpoczyna się wraz z chwilą wpisania ich nazwisk do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, dlatego też nie są oni osobami funkcjonującymi w branżowej próżni. Każdy kto zajmuje się fachową wyceną nieruchomości ma liczne przywileje, ale także i obowiązki, do których należą przede wszystkim obowiązek sporządzania swoich wycen zgodnie z normami i przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami, a także zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, co można rozumieć jako zachowywanie szczególnej precyzji w zbieraniu i porządkowaniu danych, staranności oraz z obiektywizmu i niezależności. Zobowiązany jest również do tego, aby na wezwanie wyższych instancji stawić się w swojej roli biegłego sądowego oraz dbać, aby wszystkie dostarczone mu informacje dotyczących wycen utrzymywać w ścisłej tajemnicy. Oczywiście poza obowiązkami rzeczoznawca posiada także liczne przywileje, a jednym z nich jest między innymi to, że ma on prawo zrezygnowania ze sporządzania wyceny w sytuacji, kiedy pojawia się wysokie ryzyko braku obiektywizmu podczas szacowania wartości mienia lub kiedy jego osoba poddawana jest naciskom ze strony klienta lub zamieszana w jakiekolwiek, powiązane z nieruchomością lub jego właścicielami, konflikty.

Wszelkie informacje związane z klientami czy transakcjami są też poufne, dlatego nie mogą być one udostępniane jakimkolwiek osobom postronnym. Równie ważna jest konieczność zachowania równowagi pomiędzy obiema stronami transakcji i nie angażowania się w poczynania którejkolwiek z nich, ponieważ rzeczoznawca majątkowy nie może ulegać żadnej ze stron podczas wyceny i jest to podstawowy wyznacznik który odróżnia jego pracę od działań, które należą od kompetencji pośredników nieruchomości. Ustala on prawa do lokalu, gruntu czy konkretnego obiektu, dokonuje analizy rynku, która pozwala mu na wytypowanie najważniejszych zmiennych oraz wybiera sposób, w jaki będzie wykonywał wyceny, ale nie jest osobą, która pracuje na korzyść konkretnej osoby prywatnej, ale na korzyść Skarbu Państwa. Musi być więc on człowiekiem, który niejako stoi ?z boku? i robi tylko to, na co pozwala mu prawo lub też surowo określone obowiązki i uprawnienia. Ma też w obowiązku weryfikowanie i monitorowanie aktualności wszelkiego rodzaju dokumentów, którymi się kieruje i zachowywanie maksymalnej bezstronności, która pozwoliłaby mu na nieuleganie sugestiom i oczekiwaniom swojego zleceniodawcy. Firma znajmująca się wyceną nieruchomości znajdująca się pod adresem http://www.walor-nieruchomosci.pl/ posiada na swojej stronie nie tylko ofertę wyceny, ale także cenne informacje odnośnie tej ostatniej. Warto poczytać o nieruchomościach oraz rzeczoznawcach, ponieważ wcześniej czy później taka wiedza się nam przyda.

Rola, jaką ma do spełnienia rzeczoznawca majątkowy jest regulowana ustawowo, a jego tytuł podlega ochronie prawnej. Uprawnienia i zdolności zawodowe, które zdobywane są po pozytywnym zdaniu wieloetapowego egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, pozwalają mu na zawodowe szacowanie nieruchomości, które ? zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ? stanowią proces określania wartości rynkowej konkretnej nieruchomości, ustalania jej wartości katastralnej lub wartości odtworzeniowej. Rzeczoznawca ma prawo do wytypowania najlepszej w określonym przypadku metody i techniki badawczej, z których podstawowymi są takie podejścia, jak porównawcze, dochodowe, kosztowe oraz mieszane. Najczęściej stosowanym jest zwykle podejście porównawcze, ze względu na to, że oparte jest na podobnych transakcjach wolnorynkowych, które przeprowadzane były, na przykład, w podobnej okolicy, dzięki czemu o wiele łatwiej jest odnaleźć odpowiednio dobry materiał do analizy i porównania pozyskanych danych z tymi, które odnoszone są do konkretnej nieruchomości, która obecnie podlega wycenie. W najogólniejszym zarysie polega to na wytypowaniu kilkunastu obiektów, które parametrami fizycznymi oraz zewnętrznymi najbardziej odpowiadają nieruchomości wycenianej. Dzięki temu uzyskuje się większe prawdopodobieństwo ustalenia najbardziej wiarygodnej i obiektywnej wyceny.

Oczywiście nie można tutaj mówić o stuprocentowej wartości zwłaszcza, kiedy weźmie się pod uwagę niepisane prawo handlowe, które sugeruje, ze dany przedmiot ma taką wartość, jaką narzuca mu potencjalny kupiec. Na cenę transakcyjną mogą mieć wpływ najprzeróżniejsze czynniki, takie jak chociażby szczególny interes sprzedającego lub nabywcy, związki pokrewieństwa, koszty, które nie były wcześniej znane, różnego typu podatki i należności lub szczególne warunki płatności. Ze względu na to, że w Polsce pojawia się problem z ograniczoną ilością informacji dotyczących wszelkiego rodzaju transakcji, metodę porównawczą można opierać jedynie na cenach, które pojawiają się maksymalnie w przeciągu jednego roku, mimo wszystko można jednak powiedzieć, że jest to najbardziej trafna metoda, która w sposób wiarygodny pokazuje obecne zachowania uczestników rynku, ich upodobania i oczekiwania. Wszystkie dane zbierane do metody porównawczej muszą być jednak jak najbardziej aktualne. Trudno bowiem sobie wyobrazić szacowanie wartości mienia na podstawie informacji pochodzących z różnych obszarów czasowych czy też z różnych regionów czy stref klimatycznych. Wszystkie cechy i elementy składowe muszą się ze sobą zgadzać i maksymalnie się ze sobą pokrywać. Ze względu więc na to, że podejście porównawcze wymaga zebrania jak największej ilości danych, które w większości przypadków opierają się na wizji lokalnej, musi być dokonywane w sposób możliwie najbardziej metodyczny i skrupulatny. Warto wiedzieć, że jeśli chodzi o zawód jakim jest rzeczoznawca majątkowy Poznań posiada obecnie najbardziej doświadczoną kadrę.